Bezár

Hírek

eu_man

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2024/25

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2024/25

2024. május 31.
6 perc

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott(ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappalitagozatos) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek. A pályázat benyújtására abban az intézményben jogosultak a hallgatók, amelyben a pályázás időszakában (a tanév második félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
Beadási határidő: 2024. július 8. (hétfő) 23:59 óra

Pályázók köre

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 2016. július 1-jétől hatályos módosítása szerint az ösztöndíj neve nemzeti felsőoktatási ösztöndíj.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályok – az Nftv., valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) – alapján a 2024/2025. tanévben változatlanok.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40.000,- Ft havonta az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek. A pályázat benyújtására abban az intézményben jogosultak a hallgatók, amelyben a pályázás időszakában (a tanév második félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Azok a hallgatók, akik a törvényi rendelkezés értelmében az alapképzést követően mesterképzésben folytatják tanulmányaikat, amennyiben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyeréséhez szükséges egyéb feltételeknek megfelelnek, pályázhatnak a kiírásnak megfelelően nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra.

Az Nftv. alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként.


Pályázati feltételek

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végeztek a 2023/2024-es tanévnek megfelelő oktatási időszakban.

A Szegedi Tudományegyetemen 104 hallgató pályázatának elfogadása várható.

Pályázati feltételek a Szegedi Tudományegyetem Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) I. fejezet 4. pontja alapján: a) kiemelkedő tanulmányi eredmény, b) szakmai területen végzett kimagasló munka, c) közéleti, sport és egyéb tevékenység végzése.

a) A kiemelkedő tanulmányi eredmény értékelése során a hallgatónak a karon megállapított 100%-os tanulmányi eredmény legalább 90%-át kell teljesítenie.
b) A szakmai területen végzett kimagasló munka keretében különösen a tudományos, művészeti tevékenység, OTDK helyezés, demonstrátori tevékenység, publikációk megjelenése, kutatásokban részvétel értékelendő a kari sajátosságok szerint. Értékelni csak a pályázati lapra beírt, és a pályázathoz másolatban mellékelt dokumentumokkal alátámasztott eredményeket lehet. A kari bizottságok a diploma megszerzéséhez kötelező nyelvvizsgán túli teljesítményeket értékelhetik.
c) A hallgatók teljesítményének értékelésekor a fentieken túl a közéleti, sport és egyéb tevékenység is figyelembe vehető legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10%-áig.

A hallgató összteljesítménye a tanulmányi eredménye, a szakmai teljesítménye valamint – a kar döntésétől függően – a közéleti, sport és egyéb tevékenységének összessége.

A beérkező pályázatok elbírálása során a Szabályzat rendelkezései szerint kell eljárni:
- kizáró feltétel a pályázati határidőben (2023/2024. tanév) felvett, de nem teljesített kötelező kurzus.
- ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra nem pályázhat.


Az ösztöndíj folyósítása

A 2024/2025. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2024/2025. tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2024/2025. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, csak abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (azaz a 2024/2025. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel [ideértve főként az Nftv. 45.§ és az 59.§ (1) és (3-4) bekezdéseit], számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj tovább nem folyósítható, azzal a kivétellel, ha a jogviszony megszűnését követően a hallgató a 2024/2025. tanévben az 57/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése szerinti új jogviszonyt létesít.


Pályázati eljárás

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok beadási határideje a hallgatók számára 2024. július 8. (hétfő) 23:59 óra.

Pályázni csak a pályázati űrlap kitöltésével lehet, mely az intézmény részletes értékelésének feltüntetésével és érvényesítésével együtt érvényes.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatokat kizárólag elektronikusan, a Modulo (https://modulo.etr.u-szeged.hu/) felületen lehet benyújtani a pályázati űrlap kitöltésével és a mellékletek csatolásával. A beadás helye a Szegedi Tudományegyetem elnevezésű virtuális iroda.

A hiányosan kitöltött pályázatokat nem lehet figyelembe venni.

A pályázó hallgatónak kell gondoskodnia arról, hogy a jegyei (az utóvizsga jegyek is) időben bekerüljenek a féléves tanulmányi nyilvántartásába, továbbá amennyiben szükséges, a kari Tanulmányi Osztályon a féléves tanulmányainak lezárását kérje.


Jogorvoslat

A Szabályzat III. fejezet 1. pontja értelmében: „A pályázó hallgató a kari bizottság elutasító javaslata ellen a rangsorolt lista közzétételétől számított három napon belül a kar dékánjához fordulhat jogorvoslati kérelemmel.”

Az intézményi rangsort rögzítő Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság határozata a dékánoknak történő megküldést követően a karon szokásos módon közzétételre kerül. A Bizottság elutasító határozata ellen a pályázó a Hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről szóló szabályzat szerint a közzétételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be a rektorhoz címezve annál az egyetemi szervnél (személynél), amely a jogorvoslati kérelemmel támadott döntést hozta, illetve a döntéshozatalt elmulasztotta.

A jogorvoslat részletes szabályait a Szabályzaton túl és a Hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendje szabályzata tartalmazza.


Párhuzamos pályázat - kiemelt tanulmányi ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjjal egyidejűleg nyújthatják be a hallgatók pályázatukat a kiemelt tanulmányi ösztöndíjra (a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra vonatkozó űrlapon).

Az SZTE „Az eseti hallgatói juttatások feltételeiről és megállapításáról” szóló szabályzat II. Fejezet 2.§ rendelkezik a kiemelt tanulmányi ösztöndíjról. Ennek értelmében a kiemelt tanulmányi ösztöndíj annyi hallgató részére állapítható meg, amennyi hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesül. A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra irányuló kérelem elsődleges feltétele, hogy a pályázó hallgató az adott félévben nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatot nyújtson be; további feltételei a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj feltételeivel azonosak.

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj feltétele az elutasított nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat. A további feltételek azonosak.


Közzététel

A pályázati felhívás elérhető az SZTE honlapján, ezen túlmenően közzétételre került a Neptunban, valamint letölthető formában hozzáférhető a CooSpace Hallgatói információs színterén is. A pályázat intézményi elbírálásának rendjét, feltételeit a Szegedi Tudományegyetem Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzata biztosítja, melynek hatályos szövege elérhető az Egyetem honlapjáról, a szabályzatok menüpont alatt.


A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pontozási rendszere (ETSZK) >>>

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj szabályzata >>>

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat - Kari rangsor >>>

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

    Kapcsolódó hírek